ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของนางสาวสุภาวดี จันทร์แดง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล...นางสาวสุภาวดี   จันทร์แดง
ชือเล่น...ฝ้าย
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา...172  หมู่7  ตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  70140
คติประจำใจ...ทำวันนี้ให้ดีที่สุด